2020-06-10 08:00:00

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE OSNOVNE ŠKOLE NOVIGRAD

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice  osnovne škole Novigrad objavljen je u Narodnim novinama broj 67/2020. i na mrežnim stranicama Osnovne škole Novigrad dana 10. lipnja 2020.  godine.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave.

 

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE OSNOVNE ŠKOLE NOVIGRAD,

                                                NOVIGRAD

 

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice  osnovne škole Novigrad objavljen je u Narodnim novinama broj 67/2020. i na mrežnim stranicama Osnovne škole Novigrad dana 10. lipnja 2020.  godine.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave.

 

        NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE OSNOVNE ŠKOLE NOVIGRAD,

                                                     NOVIGRAD

 

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice  osnovne škole Novigrad objavljen je u Narodnim novinama broj 67/2020.  i na mrežnim stranicama Osnovne škole Novigrad dana 10. lipnja 2020.  godine.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave.

Tekst natječaja za imenovanje  ravnatelja/ice škole nalazi se u privitku.

 

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE

Na temelju članka 126. stavka 1.-3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09,92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14 – RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19) i članka 59. i 60. Statuta Osnovne škole Novigrad, Školski odbor Osnovne škole Novigrad, Novigrad  raspisuje

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE

Ravnatelj/ica školske ustanove mora ispunjavati nužne sljedeće uvjete prema članku 126. stavku 1.-3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09,92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14 – RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19):

1. završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij; položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. Stavka 1. i 2. ovog Zakona

2. uvjete propisane člankom 106. ovog Zakona

3. najmanje osam (8) godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet (5) godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama . (st.1.)

Osim osobe koja je završila neki od studija iz stavka 1. točke 1. ovog članka, ravnatelj osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova. (st.2.)

Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1. točke 1. ili stavka 2. ovog članka, može biti ravnatelj osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o školstvu (Narodne novine broj 59/09, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i 76/05). (st.3.)

Dodatne kompetencije su:

poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima

Ravnate/ica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

životopis, diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu, dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno da je osoba oslobođena obveze polaganja dokaza o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO i potvrda školske ustanove o vrsti i trajanju poslova), program rada za mandatno razdoblje, uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 8 dana) dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem članka 126. stavka 3. Zakona  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (odluke o imenovanju)

Kandidati mogu priložiti dokaz o dodatnim kompetencijama:

poznavanju stranog jezika (stupanj prema zajedničkom europskom okviru za jezike, svjedodžba ili druga isprava, potvrda o pohađanju obrazovanja i edukacija stranih jezika, javna isprava o izvršenom testiranju znanja stranog jezika ovlaštene ustanove ili druga isprava) osnovnim digitalnim vještinama (uvjerenje, certifikat, potvrda, svjedodžba ili druga isprava) iskustva rada na projektima (potvrda ili isprava o sudjelovanju u provedbi pojedini projekata)

Dokazi o dodatnim kompetencijama dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj preslici.

Uputa za kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti prema posebnim propisima:

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 339/18) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji uz prijavu na natječaj dužne su priložiti, osim dokaza o ispunjenju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultati natječaja.

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od objave natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Osnova škola Novigrad, Butka Kurjakovića 7, 23 312  Novigrad  u zatvorenoj omotnici s naznakom „natječaj za ravnatelja/icu-ne otvaraj“.

 

 

KLASA: 112-02/20-01-01

UR.BROJ: 2198-1-29-20-01 od 5. lipnja 2020.

 


Osnovna škola Novigrad